Medezeggenschapsraad (MR)

Het inspraakorgaan van school

De Medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan van ouders en personeel. Op de Nicolaas Maesschool hebben er drie ouders en drie leerkrachten zitting in de Medezeggenschapsraad. Ongeveer éen keer in de twee maanden vindt er een MR-vergadering plaats, waarbij wij de MR en de directie met elkaar in gesprek gaan over lopende zaken op school of binnen de Stichting openbaar Onderwijs aan de Amstel, waar de Nicolaas Maesschool onderdeel van uit maakt.

 

Sparringpartner

We functioneren als een sparringpartner voor de directie en praten met elkaar over het beleid op het gebied van onderwijs, tussen-schoolse opvang en personeel. Vanuit het medezeggenschapsreglement heeft de MR op sommige onderwerpen adviesrecht (denk aan bijvoorbeeld samenwerking met andere organisaties, cultuurbeleid, etc.) en op andere onderwerpen instemmingsrecht (bijvoorbeeld schooltijden voor de oudergeleding en de formatie voor de lerarengeleding). Ook staat het de MR vrij om ongevraagd advies te geven, op het moment dat we iets signaleren dat aandacht behoeft. De volledige lijst van bevoegdheden kunt u vinden in het medezeggenschapsreglement, deze kunt  u hier downloaden.

 

Overkoepelende GMR

Formeel is de MR een onderdeel van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.  De overkoepelende organisatie waarbinnen de Nicolaas Maesschool met 21 andere basisscholen in Amsterdam-Zuid en het centrum is gefuseerd. De GMR telt één vertegenwoordiger per school en is er voor de inspraak op bestuurlijk niveau van de stiching. Dit jaar is dat Maaike van der Reijt (MR lid)

 

Contact en Input MR

De MR  staat altijd open voor de input van ouders en leerkrachten, of het nu gaat over ideeën, klachten of complimenten. Wel is het goed om te weten dat MR  zich niet mengt in  of spreekt over individuele zaken. Je kan ons altijd aanspreken, maar we zullen je in dat geval toch doorverwijzen naar directie, leerkracht of intern begeleider.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over het wel en wee van de MR?  Houd dan de nieuwsbrief van de directie in de gaten. Wij zullen na iedere vergadering kort toelichten wat er zoal op onze agenda stond. Ook zijn de notulen van de MR openbaar en te downloaden.  

 

Gekozen orgaan.

De samenstelling van de MR komt tot stand via verkiezingen. Wanneer er plekken vacant zijn en er nieuwe verkiezingen plaatsvinden dan laten wij dat weten.  Mocht je als ouder of leerkracht interesse hebben om je verkiesbaar te stellen, of er speelt een onderwerp waarvan je vindt dat de MR deze bespreekbaar zou moeten maken? Spreek ons aan of stuur een email naar: mr@nicolaasmaes.nl

 

Hartelijke groet van de Medezeggenschapsraad

 

Voor de ouders:

Maaike vander Reijt (moeder van Anna 8A)

Ydir Vissers (vader Noura 5A en Stella 3B)

Maaike Scholtens (moeder van Jasmijn Vis 8A)

Voor het personeel:

Eva Mark (K4)

Martijn Schoemaker (4B)